EMDR Behandling, bliv fri af traumer og begrænsende overbevisninger.

Hvad er EMDR behandling?

EMDR Behandling står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det er en evidensbaseret terapiform, der er anerkendt af World Health Organisation (WHO) som effektiv terapi i behandlingen af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

WHO anerkender EMDR behandling i en sådan grad, at de anbefaler terapiformen til behandling af PTSD og forhøjede stresstilstande. Organisationen har benævnt metoden som en af to metoder med størst effekt ved både traumebehandling og PTSD.
EMDR blev udviklet i midten af 1990’erne af forsker ved Mental Research Institute Palo Alto; Francine Shapiro.
EMDR er en psykoterapeutisk metode for både børn, unge og voksne.

EMDR behandling
EMDR behandling

Gennem et behandlingsforløb mindskes oplevelser af ubehag, som kan begrænse dig i din hverdag. Det kan for eksempel være oplevelser fra fortiden, der spøger i nutiden og på den måde begrænser dig og/eller leger tagfat med dine tanker, reaktions- og handlemønstre. Typisk arbejdes der med traumer af forskellig grad – det kan være alt fra overfald til ulykker og naturkatastrofer.

Det er aldrig for sent eller irrelevant at bearbejde et traume!

Så længe det er ubearbejdet, kan du opleve at være udfordret af oplevelser i din dagligdag gennem såkaldte posttraumatiske symptomer (forstået som PTSD i varierende grader). Det vil sige, at du vil kunne opleve følelsesmæssige og kropslige besværligheder, som gør livet svært og dermed har betydning for din livskvalitet, hvis du ikke bearbejder dem.

Der kan for eksempel være tale om lav selvværdsfølelse, angst, mareridt, følelsesmæssig aflukkethed invaderende erindringer og overvældende følelser. Om traumet skete for få uger eller flere år siden, er der hjælp at hente med EMDR terapi.

EMDR behandling anvendes også til at hjælpe mennesker med at håndtere følelsesmæssige tilstande som angst, depression, sorg og panikfølelser såvel som håndteringen af reaktioner på fysiske sygdomme og andre tilstande, der er forbundet med stærke følelser. Desuden har EMDR behandling vist betydelige resultater i behandlingen af afhængighedsproblematikker, smertebehandling og øvrige affektive forstyrrelser.

Dette er altså en behandlingsform, der spænder vidt i sit fokusfelt og derfor henvender sig til de fleste former for udfordringer, vi som mennesker kan støde på i livets gang. EMDR behandling er altså relevant, uanset om du bærer på et decideret traume eller emotionelle reaktioner og udfordringer af mindre invaliderende grad.

EMDR Terapi

EMDR Terapi arbejder ud fra den filosofi, at der bag symptomer ligger oplevelser. Under en terapisession ligger fokus derfor ikke på selve symptomet, men på hvad der har forårsaget dette symptom. Denne tilgang er med til at skabe varige ændringer og forandringer i såvel invaliderende symptomer som vanemæssig adfærd.

Grundprincippet er bearbejdning af symptomfrembringende erindringer samtidig med at der anvendes bilateral stimulering – for eksempel ved hjælp af øjenbevægelser.
Et centralt element i metoden er nemlig, at man som klient fokuserer på udvalgte dele af den erindring, man endnu ikke har bearbejdet tilstrækkeligt.

Bilateral Stimulation beroliger det limbiske system.

Samtidig stimuleres man gennem bilateral stimulation (en form for opmærksomhedsstimulering).
Man stimuleres altså med taktile eller auditive impulser (som berøring eller lyd) eller visuelt ved at følge terapeutens fingerbevægelser med øjnene.
Den seneste forskning inden for EMDR behandling viser, at bilateral stimulation beroliger det limbiske system.

Bilateral Stimulation
bilateral stimulation

Dette system er en del af den følelsesmæssige del af hjernen.
Ved at berolige denne del, gør det limbiske system det muligt at tillade en systemisk bearbejdning – blandt andet gennem mentaliserende funktioner i præfrontal cortex.

Det præfrontale cortex er din hjernes styrmand eller direktør, om du vil. Området sidder bag panden som en del af hjernens frontallapper (også kaldet pandelapper). Det præfrontale cortex gør dig i stand til at træffe beslutninger i hverdagen og er det område, der koordinerer de øvrige hjerneområders aktivitet. Dette område er centralt for vores personlighed.

Denne form for samtidig bearbejdning og stimulation ser ud til at igangsætte en informationsbearbejdningsproces i hjernen, der ofte medfører en markant reduktion af klientens oplevede belastning på kort såvel som lang sigt.

Den forståelse, der ligger til grund for tilgangen i EMDR behandling, er baseret på den adaptive informationsbearbejdningsmodel (AIP-modellen). Her ser man klientens symptomer, forstyrrelser og lignende som et resultat af belastende minder – ligesom det er forståelsen og tilgangen i mange øvrige terapeutiske tilgange.

Hjernens Informationsbearbejdningssystem.

I EMDR behandling har man den grundantagelse, at vi som udgangspunkt er udstyrede med et informationsbearbejdningssystem i hjernen, som normalt gør det muligt at bearbejde informationer på en hensigtsmæssig måde. Bearbejdningen kan dog blive forstyrret, hvis en oplevelse eller hændelse er af traumatiserende karakter.

Hvis dette er tilfældet, er antagelsen, at erfaringen bliver lagret i sin oprindelige fragmenterede form. Altså rå, ufordøjet og ubearbejdet, som når man får slugt en lidt for stor bid mad uden at have tygget den nok eller slet ikke overhovedet, og mavesyren ikke kan nedbryde og omdanne den helt. Der får du kontant afregning, når du besøger det lille hus dagen efter. Hjernen har desværre ikke et toilet, den kan skylle ubearbejdede, fragmenterede informationer ud i.

EMDR behandling København
EMDR behandling københavn

Når erfaringen er lagret fragmenteret, kan hjernen ikke bearbejde informationen – altså de oplevelser og/eller erfaringer/erindringer, du nu har gjort dig. Når dette er tilfældet, kan enkelte fragmenter nemt blive sat i svingning igen. De kan blandt andet blive reaktiverede i mødet med udløsende impulser i mange forskellige former, farver og størrelser.

kognitive og affektive symptomer

Dette viser sig i kognitive og affektive symptomer, det vil sige måden vi bearbejder, hvad vi får af indtryk, information, sanser, oplever og erfarer (kognition), og måden vi reagerer spontant og impulsivt på noget, før hjernen gør sin entre og får os til tænke os om, vurdere, reflektere og rationalisere over den enkelte situation (affekt). Når vi er i affekt, lyder sirenerne i vores autonome nervesystem, og det går i alarmberedskab. Når det sker, tager mere primitive strukturer i hjernen over.

Udover kognitive og affektive symptomer, fører fragmenterede erfaringer til dysfunktionel adfærd. Sagt på godt dansk har man hovedet under armen og reagerer spontant på en situation ved at gå i fuldt alarmberedskab og søge tilflugt (fysisk som emotionelt), selvom omgivelserne i virkeligheden er trygge.

Et godt eksempel på EMDR.

Psykolog og EMDR terapeut Katrine Halvgaard giver et godt eksempel på sådan en situation: Det kunne være en person, der tidligere er blevet udsat for overfald. En pludselig høj lyd på gaden kan gøre, at vedkommende føler sig sendt tilbage til sin oplevelse, sin oprindelige erfaring. Kroppen vil gå i fuldt alarmberedskab, og personen vil søge tilflugt, selvom omgivelserne helt objektivt set er trygge, og overfaldet er flere år siden.

Om man ønsker at arbejde med eventuelle livsbegrænsende erindringer, er et personligt valg, men givet er det, at det har sin pris ikke at gøre det.

Gennem EMDR behandling søges adgang til den specifikke erindring, der udløser individets symptombillede. I et behandlingsforløb er det ikke nødvendigt at give detaljerede beskrivelser af den belastende hændelse eller at bryde op med ens grundlæggende overbevisninger for at arbejde med EMDR. Behandlingen kan hjælpe dig til at tænke anderledes om dig selv. Når du forholder dig til traumet, og kan mindske forstyrrelsen ved erindringsbilleder og følelser knyttet til selve traumet.

EMDR terapi
EMDR Terapi

EMDR terapi sammenlignes desuden med den bearbejdning, der sker, når vi drømmer om natten, altså REM-søvnen.

EMDR Behandling: 8 faser.

EMDR-behandlingsforløb følger EMDR modellens otte faser.
De ser sådan her ud:

Fase 1: Klienthistorie

Her taler du med terapeuten om dig selv i et forsøg på at forstå baggrunden for dine udfordringer, og hvordan de påvirker dit liv, som det er i dag. Sammen med terapeuten laves en behandlingsplan med oversigt over centrale erindringer og traumerelaterede symptomer. Dette tager 1-2 sessioner.

Fase 2: Forberedelse

Her fortæller terapeuten dig om behandlingens form og forløb og giver dig visualiserings- og afspændingsteknikker til at understøtte behandlingen.

Fase 3: Behandlingsplan

Her finder I i fællesskab frem til en beskrivelse af dine problemer. Det kan være en situation eller hændelse, som repræsenterer den traumatiserende oplevelse, du har oplevet. Din negative selvopfattelse (erkendelse) i forhold til hændelsen i form af f.eks. irrationelle tanker, og hvordan du bør foretrække at tænke om dig selv i forhold til hændelsen – altså en positiv selvopfattelse (ny erkendelse), som I skal arbejde hen imod.

I kigger på de følelser, du har associeret med hændelsen, og hvordan de mærkes i kroppen. Du skal give et tal mellem 0 og 10 for, hvor meget ubehag du forbinder med det, og hvor sand den positive opfattelse føles for dig lige nu. Herigennem kan dine fremskridt følges i løbet af behandlingen.

Fase 4: Processering

Nu er forberedelserne gjort, og selve bearbejdningen af traumet/hændelsen gennem bilateral stimulering begynder. Gennem en 60-90 minutters EMDR behandling sidder du skråt overfor og tæt på din terapeut.

Terapeuten beder dig bringe den mest forstyrrende del af din oplevelse/situation/hændelse/begivenhed frem. Denne holder du sammen med din negative selvopfattelse, følelsen og hvordan følelsen mærkes i kroppen. Dette skal du holde for dit indre øje, mens du med blikket følger terapeutens fingre fra højre til venstre side.

EMDR behandling pris
EMDR behandling pris

Hvis ikke denne form for bilateral stimulation er optimal for dig, anvendes en anden form, som skiftes vandret mellem højre og venstre side af din krop. Efter 30-50 gange, nogle gange flere, vil terapeuten bede dig stoppe, tage en dyb indånding og beskrive hvilke tanker, følelser og billeder, du nu har. Dette bedes du gøre så kort og præcist som muligt.
Typisk beder terapeuten dig så holde fokus på disse og fortsætter så med et nyt sæt øjenbevægelser.
(hvis det er den type bilateral stimulation, I anvender).

Fase 5: Forankring

Undere EMDR behandling bliver du bedt om at stoppe, mærke og fortsætte flere gange under behandlingsprocessen.
Du oplever typisk forandringer, mens processen er i gang. Det kan både være i form af billeder, følelser, forestillinger og/eller kropsfornemmelser. Når disse er blevet mindre forstyrrende, beder terapeuten dig bringe din positive selvopfattelse på bane.

Hvis I arbejder med øjenbevægelser, anvender terapeuten nu disse til at hjælpe dig med at sammenflette dit nye, positive tankesæt med den oprindelige situation/hændelse af forstyrrende karakter.

Fase 6: Body-Scan

Efter din EMDR behandling mærker du efter, om der er uro eller ubehag i kroppen. Føler du uro eller ubehag, vil terapeuten hjælpe dig med at slappe af.
(om nødvendigt anvendes bilateral stimulation som en del af dette).

Fase 7: Afslutning

I snakker om din oplevelse af din EMDR behandling.
Terapeuten sikrer sig, at du er stabil og klar til endnu en gang at træde ud i den store, vide verden.

Fase 8: Starten af den nye session

Her evalueres din sidste terapisession, og I snakker om nye vinkler og associationer, der kan være opstået under tiden imellem.

terapi for Børn
terapi for børn

EMDR Behandling BØRN

Når der arbejdes med børn og unge, er der flere forskellige alderskategorier og dertilhørende fremgangsmåder. Ved større børn og unge er fremgangsmetoden i høj grad lig den, der anvendes til voksne. Der inddrages også kognitive processer, som der netop er adgang til, når man arbejder med børn/unge i denne alderskategori.

Ved mindre børn er fokus stadig på den traumatiske hændelse. Men fordi små børn ikke er lige så kognitivt bevidste som større børn, unge og voksne, vælger man en mere legende tilgang eller laver en fortælling omkring hændelsen. Det kan tænkes, at en forælder får lov at lave den eller udvikle den sammen med barnet.

Det kan være svært at arbejde med små børn, da de ofte hellere vil flygte eller fjerne fokus end at fokusere på traumet og mærke efter dét sted i sig selv. Det er udfordrende at finde en balancegang, der sikrer, at det ikke bliver for meget for barnet, samtidig med at det stadig bevarer sit traumefokus.

Børn kan dog hurtigt løsne op for blokeringer, hvis de ikke bliver hængende i de belastende oplevelser, og disse er gået hen og blevet kroniske efter flere år. Hvis de er blevet kroniske, kan det bl.a. vise sig i form af angst og undvigende adfærd.

EMDR behandling Pris.

En EMDR behandling koster mellem 900 og 1200 kroner per session.
Prisen afhænger af behandler. Nogen behandlere har samarbejde med Sygeforsikring Danmark, hvor du kan få tilskud fra, hvis du er medlem.
Hvis en behandler er uddannet og autoriseret psykolog med ydernummer, kan du få tilskud gennem sygesikringen, hvis du har en henvisning fra din læge.

emdr uddannelse
emdr uddannelse

EMDR UDDANNELSE

Det er muligt at uddanne sig til EMDR terapeut i både Danmark og udlandet. Du uddanner dig gennem den officielle EMDR-forening i det land, du ønsker at tage uddanner dig i.

Uddannelsen i EMDR terapi frem mod at blive akkrediteret EMDR terapeut består af tre dele.
For at blive certificeret EMDR terapeut, skal du bestå grundkursus del 1 og 2. Hvert kursus foregår over tre dage med 10 timers supervision imellem. Du skal superviseres af en godkendt EMDR supervisor.

Når du har fuldført grundkursus del 1 og 2, modtager du et kursusbevis for gennemført undervisning i grundtræning. Del tre i rejsen mod at blive akkrediteret EMDR terapeut består i 20 timers supervision i EMDR behandling fra en godkendt EMDR supervisor.
Derudover skal du have lavet 50 sessioner til mindst 25 klienter, indsende to anbefalinger fra hhv. en supervisor og fagkollega samt være medlem af den relevante EMDR-forening. Uddanner du dig i Danmark, er det altså EMDR Danmark, du skal være medlem af.

Akkrediteret EMDR terapeut

Tillykke, du er nu akkrediteret EMDR terapeut. Hvad så nu? Nu kan du bl.a. tage kurser i behandling af børn og unge, brush-up kurser og deltage i EMDRs internationale konferencer. Du hjælpe med at gøre verden til et bedre sted at være for dine klienter.

For flere detaljer om optagelse og de enkelte kursusdele, vil jeg anbefale at læse på den danske EMDR-forenings hjemmeside. Der er masser af informativt guld at grave ned i: www.emdr.dk

EMDR er en forkortelse for ”Eye Movements Desensitization and Reprocessing.”
Det er en psykoterapeutisk terapi som bygger på AIP (Informations bearbejdning)

Skribent: Mia Lomholdt Tvede

Kan EMDR behandling bruges til at fjerne de overbevisninger der holder os tilbage?
Hvis jeg for eksempel har en overbevisning der hedder jeg ikke fortjener at blive elsket, have succes eller være rig.
Det kunne også være jeg havde en overbevisning der sagde, man skal knokle for at blive rig, selv om jeg ikke har et mål for hvornår jeg har knoklet nok.

Har du lavet et vision board?